VSTUPNÍ TESTY


VSTUPNÍ TESTY

Zpět na hlavní stránku

Anglický jazyk 1. John lives ____________________ in Cambridge.
  1. on a small flat
  2. in a small flat
  3. at a small flat
  4. with a small flat
 2. He lives ____________________.
  1. by two other students
  2. around two other students
  3. at two other students
  4. with two other students
 3. He starts work ____________________ and comes home late in the evening.
  1. on seven o'clock in the morning
  2. in seven o'clock in the morning
  3. at seven o'clock in the morning
  4. with seven o'clock in the morning.
 4. My sister works ____________________.
  1. in an office
  2. for an office
  3. by an office
  4. with an office
 5. I am reading a book ____________________.
  1. on the history of France
  2. at the history of France
  3. over the history of France
  4. from the history of France
 6. Is Mexico city the biggest city ____________________
  1. on the world?
  2. for the world?
  3. about the world?
  4. in the world?
 7. Are you interested ____________________
  1. for politics?
  2. in politics?
  3. about politics?
  4. with politics?
 8. Have you decided where to go for your next holiday? ____________________.
  1. I go to Jamaica
  2. I will go to Jamaica
  3. I am going to Jamaica
  4. I will to Jamaica
 9. ____________________ anything tomorrow evening?
  1. Do you do
  2. Will you do
  3. Are you doing
  4. Shall you do
 10. Can you ____________________ the piano?
  1. to play
  2. plays
  3. play
  4. do play
 11. As soon as he ____________________ the gun, Achilles started running.
  1. hears
  2. has heard
  3. had heard
  4. heard
 12. How ____________________ people do you know in Berlin?
  1. much
  2. lot
  3. many
  4. some
 13. Water ____________________ at a temperature of 100 degrees.
  1. is to boil
  2. is boiling
  3. boils
  4. boil
 14. I don't understand this word. What ____________________?
  1. does mean this word
  2. does this word mean
  3. means this word
  4. is this word meaning
 15. John ____________________ tennis once or twice a week.
  1. is playing usually
  2. is usually playing
  3. usually plays
  4. plays usually
 16. It was a boring weekend. ____________________ anything.
  1. I didn't
  2. I don't do
  3. I didn't do
  4. I not did
 17. Tom ____________________ his hand while he was cooking dinner.
  1. burnt
  2. was burning
  3. burn
  4. burns
 18. I don't have ____________________ time today.
  1. any
  2. some
  3. no
  4. few
 19. Do you have ____________________ water?
  1. any
  2. some
  3. no
  4. few
 20. I am sorry, but Jim is away on holiday. He ____________________ to Spain.
  1. is gone
  2. has gone
  3. was
  4. has been
 21. Everything is going well. We ____________________ any problems so far.
  1. didn't have
  2. don't have
  3. haven't had
  4. doesn't have
 22. Linda has lost her passport. This is the second time this ____________________.
  1. has happened
  2. had happened
  3. happens
  4. have happened
 23. We're good friends. We ____________________ each other for a long time.
  1. know
  2. knew
  3. had known
  4. have known
 24. Mohammed Ali ____________________ his first professional fight in 1958.
  1. has won
  2. won
  3. was winning
  4. wins
 25. After he ____________________ a gold medal at the Olympics, he became a professional boxer.
  1. was winning
  2. had won
  3. wins
  4. has won

 26. The following is a list of five irregular verbs. Read the infinitive form (first form) and add the second and third form.

 27. present: forget
  • past simple:
  • past participle:
 28. present: fly
  • past simple:
  • past participle:
 29. present: leave
  • past simple:
  • past participle:
 30. present: sit
  • past simple:
  • past participle:
 31. present: eat
  • past simple:
  • past participle:

 32. Complete the following sentences using your own ideas

 33. I'd go out this evening if
 34. If you hadn't reminded me,
 35. Who would you phone if
 36. If there were no television,
 37. We wouldn't have been late if

Podmínky účasti v kurzu

Kurz je možno uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo na fakturu, která vám bude na požádání vystavena. V ceně kurzu nejsou zahrnuty učebnice. Učebnice je možno zakoupit v kanceláři agentury. V případě, že učebnice budou v zachovalém stavu, agentura je může od klienta za dohodnutou cenu na konci kurzu odkoupit.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů dle nařízení EU 2016/679 (GDPR) společností The Philadephia Academy, s.r.o. za účelem nabídnutí výuky a obchodních sdělení.
Souhlas se zpracováním uvedených údajů poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Souhlas může být kdykoliv zrušen zasláním požadavku na e-mail philadel@philadel.com.


Zpět na hlavní stránku


Kontakt

Adresa

T.G.Masaryka 916/III, Mladá Boleslav, 29301

Telefon

+420 724 004 144

Pracovní doba
Po - Čt: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Pá: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Během letních prázdnin každý den 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00